<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d29310713\x26blogName\x3dThe+pills+must+be+working.\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://thepills.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_BE\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://thepills.blogspot.com/\x26vt\x3d1196960925609470726', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

For bettership and good examens.

zaterdag, maart 03, 2007


"Joris, jij bent DJ, niet? Kan je niet even een plaatje draaien voor haar?" De Man-bijt-hondregisseur voelt dat hij een klein goudklompje in handen heeft. Joris haast zich naar zijn draaitafel om vervolgens voor zijn Italiaanse bezoekster "The summer of '69" te draaien. De in dure merkkledij gehulde schone houdt haar mondhoeken in dezelfde grimas die we gisteren reeds leerden kennen. Gedachten lezen in zijn meest elementaire vorm. "Vai, Alessandra, vai!". Haar ware naam is me ontgaan. 

"You like rock? Or other music?" De huismoeder spreekt. Engels zelfs. Stroefheid in woorden en bewegingen. "Onze Joris doet het toch goed. Wie weet leert hij Alessandra goed genoeg kennen. Mijn zoon in Italië. Weg uit Scherpenheuvel, naar Milaan of Rome. Daar hebben ze ook een basiliek, mét paus. Ónze Joris."

"... Classical music." Ze houdt van klassieke muziek. Dat draait Joris nooit. Joris houdt het bij klassiekers. "Summer of '69". "Vlieg met me mee." Kuurne-Brussel-Kuurne.

"To brand a candle for bettership and good examens." Alessandra brandt mee. Branden op het vertrek van de camera, branden op een terugkeer naar Toscane. Branden op stiekeme traantjes in haar Vlaams kamertje.

26 mei 2007. Joris wordt weer gevolgd. Joris volgt Alessandra. Joris wordt zich bewust van zijn Vlaamsheid in Milaan, Rome of Bologna. 
"Do you like-a the classical-a musica?" "Only classicals, mama Alessandra". Mondhoeken kronkelen.

Vai, Joris, Vai.