<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d29310713\x26blogName\x3dThe+pills+must+be+working.\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://thepills.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_BE\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://thepills.blogspot.com/\x26vt\x3d584163539906967170', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

De Goei.

Mijn politieke pendule slaat door. Ik ben geboren in een heel Vlaams nest, maar sinds een goed jaar zit ik met een ei. Niet toevallig valt die periode samen met het begin van mijn fantastische job op een zeer bijzondere werkplaats. Zoals Johan Vandelanotte in Humo de geboorte van zijn politieke aspiraties in het sociaal onrecht vond, zo vind ik nieuwe standpunten in de ogen van de allerarmsten, allergevaarlijksten of allermoedigsten van deze maatschappij. Rechts is links geworden.

Dat bleek ook uit de opmerkelijke resultaten van mijn “Doe de Stemtest”. PVDA helemaal bovenaan, met een Stalinistische score zelfs. Что делать? Wat te doen, zo onze bebaarde vriend vanuit zijn Sneeuwwitjeskist op het Rode Plein zeggen? Daadwerkelijk het resultaat van die verfoeilijke stemtest opvolgen? Waarschijnlijk niet.

Stijn en NEE, dat lijkt me al heel wat interessanter. Stijn omwille van het experiment, NEE omwille van het anarchistisch protest tegen het politieke kader. Protest tegen het waanidee dat er voldoende competente individuen rondlopen om elfendertig parlementen op te vullen. Protest tegen links, protest tegen rechts. Ik ben een politieke landloper geworden.

Waarom dan niet zelf een partij uit de grond stampen? Partij DEGOEI (De Enige Goede Onnozel Eerlijke Idealen). Een partij met kristalheldere standpunten. Meer blauw op straat door het stimuleren van smurf art! Last van verzuring? Eet Rennie! Gratis wafels op ieders verjaardag! Korting bij Fnac voor vrienden van de poëzie!

De rest laat ik over aan mijn coalitiepartner. Wat kan mij een vlaktaks schelen?
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »

Blogger Oran

Ik heb eigenlijk nog niemand gehoord die de stemtest deed en min of meer uitkwam waar hij/zij dat verwacht had. Willen ze bij De Standaard het politieke landschap wat door elkaar schudden? Wijlie zullen het nooit weten.  Anonymous Morgada

oei... ik maak hoegenaamd geen deel uit van de vrienden van de poezie... Geen kortingsbonnen voor mij dan? En wat erger is, zijn jij en ik dan toch van hetzefde laken een doek?  Anonymous Morgada

.. dan toch niét van hetzelfde laken een doek that is  Anonymous Anoniem

Sinds wanneer schreeuw je de letters 'NV-A' niet meer van de daken?  » Een reactie posten