<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d29310713\x26blogName\x3dThe+pills+must+be+working.\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://thepills.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_BE\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://thepills.blogspot.com/\x26vt\x3d584163539906967170', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

DDR RAM

Op vrijdagavond had ik een dermate goede film gezien (Miami Vice), dat ik terstond richting computer stormde om een laaiend enthousiaste blogpost neer te typen. Jammer genoeg geschiedde iets wat de laatste tijd nogal vaak geschiedt: de PC liet alweer het leven. En daar heb ik, hoe zou je zelf zijn, meer dan genoeg van.

Het is al een tijdje aan de gang. Een knarsend geluid komt uit de CD-dinges, een dinges die al enkele jaren niet meer functioneert. Daar kon ik op zich nog mee leven: de DVD-dinges nam eenvoudigweg alle taken op zich. Maar die laatste begint nu ook te sputteren, waardoor ik helemaal afhankelijk ben geworden van USB-poorten, maar die geeft ook de geest. Maar hey, zolang ik maar zonder zorgen Word, Opera en MSN kan gebruiken.

MSN functioneert, daar heb ik niet over te klagen als ik iemand zou zijn die geen zin heeft om een toetsenbord door een scherm te duwen wanneer alles vastloopt na vijf minuten. Word dan. Dat gaat nog lekker, behalve wanneer die DVD-dinges rare geluiden begint te maken en mijn scherm helemaal zwart wordt, met enkel nog een vreemde groene lijn bovenaan het scherm. De computertechneut in me zegt dat groene lijnen alles behalve gezond zijn. Het gevolg is dat Opera nu de enige software is die functioneert (de blauwe schermen des doods niet meegerekend).

Een nieuwe computer kost een aardige duit geld, heb ik gemerkt. Daarenboven heb ik ook helemaal geen benul van wat al die cijfertjes betekenen onder de computerprentjes. Dat is op zich wel opmerkelijk, aangezien ik overal de aanspreekbron ben voor potentiële kopers. Ik slaag er blijkbaar in om iedereen in de waan te houden dat ik expert ben in bits en bytes. “DDR RAM”, mompel ik dan goedkeurend starend in de verte als zoek ik naar de pot goud aan de voet van een regenboog.

Ik zoek dus een nieuw machientje dat me Word, Powerpoint, Internet en af en toe een filmpje kan geven. Maar aangezien ik een sucker voor design ben, neig ik naar de veel te dure iMac die ik me helemaal niet kan veroorloven. Maar die heeft een floating point van 27.1. Kijk daar, een pot goud!
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »

Anonymous Erwt

Ach, je b  



Anonymous Erwt

Zoals ik bij mijn vorige commentaar al wilde zeggen:

"Ach, je bent nu toch bezig met veel geld uit te geven aan je toekomst. Investeer toch zoveel je wil en in wat je wil."

P.S. 3 blogposts in 2 dagen, wat worden we toch verwend zeg! :O  



Anonymous Youri

Er zijn nieuwe, en ze zijn goedkoper:
http://www.apple.com/imac/

vanaf $999. Nu ga je toch niet meer twijfelen hé :-)  



» Een reactie posten