<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d29310713\x26blogName\x3dThe+pills+must+be+working.\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://thepills.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_BE\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://thepills.blogspot.com/\x26vt\x3d1196960925609470726', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Ter zake.

Terzake, gisteravond. Frank “ik vertegenwoordig één miljoen Vlamingen” Vanhecke zit met zijn immer Himmleriaanse grijns te wachten op het zoveelste interview dat sterreporter Siegfried Bracke van de Vlaams Belanger zal afnemen. “Mijnheer Vanhecke, u is klaar voor de verkiezingen?” “Jawel mijnheer Bracke, ik als vertegenwoordiger van één miljoen Vlamingen die lafhartig genegeerd worden door de zogenaamd democratische partijen, ben samen met mijn partij Vlaams Belang klaar voor de volgende verkiezingen waar de kiezer de traditionele zogezegd democratische partijen opnieuw zal afstraffen voor het wanbeleid van de laatste zes jaar.”
Sterreporter Siegfried Bracke valt met een monkellachje de Vlaams-Belangleider in de rede: “u is opnieuw met een duidelijke boodschap naar de kiezer gestapt”. “Dat is zo, mijnheer Bracke. Veiligheid en de continue bemoedering van de Allochtoon door de traditionele - zogezegd democratische - partijen blijven de hoofdpunten op ons programma dat door één miljoen hardwerkende Vlamingen wordt gesteund maar stiefmoederlijk wordt behandeld door de tra…”. “Daarbij schuwt u de controverse niet: een cartoon toont hoe een allochtoon grijnzend in een VDAB-kantoor zit, terwijl de blanken hun gemoed eerder op huilen lijkt te staan.” “Mijnheer Bracke, u weet net zo goed als ik wat het effect van een cartoon kan zijn, dat hebben we geleerd in Denemarken waar hardwerkende Denen de muil wordt gekorfd door parasiterende extremistische moslimterroristen. Deze cartoon toont enkel de realiteit, namelijk dat hardwerkende Vlamingen worden benadeeld en allochtonen systematisch worden bevoordeeld bij het zoeken naar een job… Mijnheer Bracke? Mijnheer… Bracke?”
De ogen van de sterreporter staren kil naar de mond van Vanhecke, die als een bejaarde sluitspier nog wat tracht na te pruttelen. Maar het is te laat. In een vloeiende, haast onzichtbare beweging jaagt de sterreporter zijn strikje door het strottenhoofd van de hardwerkende Vlaming die Vanhecke is. Vanhecke hapt naar adem, maar het goedgeknoopte strikje van Bracke belemmert elke vorm luchtcirculatie. Hij zakt in elkaar, maakt kennis met de VRT-vloer en tracht zich in een laatste wanhoopspoging met gestrekte rechterarm - zo kennen we Frank – op te trekken aan de stoel van Bracke. Onze sterreporter trapt de man echter goed in de nieren, wat de verdere aftakeling van Frank bespoedigt. “Naar Libanon nu. De VN-troepenmacht…”

Af en toe hoop ik dat iemand bij de openbare omroep de ballen heeft om een leugenaar als Vanhecke zonder al te veel poeha uit de ether halen. Dat hoeft niet zo drastisch te zijn als hierboven beschreven, een simpele ‘toch bedankt, mijnheer Vanhecke, maar gelieve mijn studio samen met u gelal te verlaten’ zou me best ook kunnen smaken. Want, hardwerkende Vlamingen van me, ik ben heel dat gekanker op allochtonen, Walen en andere door het Belang geviseerde bevolkingsgroepen grondig beu. Na grondig onderzoek ben ik immers tot de verbijsterende conclusie gekomen dat ook zij immers hetzelfde nastreven als wij, hardwerkende Vlamingen: gelukkig zijn. Daarom:

Doe allemaal eens normaal.
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »

Anonymous Erwt

't Is ne goeien die't zegt. :p  Blogger K.

Wat dan nog het ergste is, is dat vele jongeren van onze leeftijd -ondanks schijnbaar kritische geest - dan nog durven zeggen dat ze het VB wel 'op sommige punten gelijk moeten geven'. Dat men zo snel vergeet waar die partij op zijn geheel voor staat , het is niet te geloven...  Blogger Nathalie

Ik ben, zoals K. zegt, één van die jongeren die vinden dat het VB *soms* wel eens gelijk heeft. Maar daar houdt het bij op. Voor de rest zijn zij een heel gevaarlijke partij.

Hier in Wallonië word ik vaak gevraagd waarom "alle Vlamingen Walen haten". Vorige keer heb ik het opgelost door te zeggen dat dat was omdat ze te stom waren om talen te leren ;)  Anonymous tomadde

Knap stukje Malder. Knap stukje!  Blogger Bart

een klaar en duidelije boodschap! Meer moet dat niet zijn, de dag voor de verkiezingen!  Blogger Monobau

In Antwerpen begint het tij te keren. Er is hoop. Die schurkenlach van Dewinter is niet meer. Houwe zo!  » Een reactie posten