<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d29310713\x26blogName\x3dThe+pills+must+be+working.\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://thepills.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_BE\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://thepills.blogspot.com/\x26vt\x3d584163539906967170', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Een appartement in Blankenberge.

Een koppel uit het Gentse heeft vierendertig miljoen euro gewonnen met Euromillions. Niet slecht als je weet dat hun inzet een schamele twee euro bedroeg. Weinigen kunnen zeggen dat ze hun inzet verzeventienmiljoenvoudigd hebben. Laat ons in elk geval hopen dat het mensen zijn die niet zo dom zijn om alles vast te zetten op een rekening “om te sparen”.

Deze middag – of gisteren – ging men in volle komkommertijd naar een lokale dagbladhandelaar om enkele dromers aan het woord te laten over wat zij met zo’n gigantische som geld zouden aanvangen. Een deel vastzetten was al snel gevallen, maar de reactie van een jongen veertiger sloeg alles. “Ik weet wel wat ik met zo’n bedrag zou doen”, zei de man recht in de camera, borst vooruit. Om de weinige spanning hoog te houden, liet hij een seconde stilte. “Ik kocht me… een appartement in Blankenberge”. Hoe eenvoudig ende sober is den Belg! Als je vierendertig miljoen euro gewonnen hebt, m’neer, dan koop je heel die kutplaats, frigoboxen incluis.

Vierendertig miljoen euro. Anderhalf miljard oude Belgische franken. Daar kan je al enkele Opel Corsaatjes voor kopen, denk ik dan. Ik zou het geld in elk geval wijselijk besteden: op elk continent kocht ik me wel een huis (of twee) waar iedereen die me na aan het hart ligt met mijn privéjet naartoe wordt gevlogen wanneer ze er even tussenuit willen. Ik startte een eigen maandblad om al mijn medestudenten journalistiek aan een job te helpen. Ik publiceerde het werk van getalenteerde jonge schrijvers en ik liet een tweede seizoen van De Perfecte Moord maken. Daarna liet ik een gigantisch speelveld aanleggen om een levensgrote versie van Carcasonne te spelen. Een dag later word ik bij het oversteken van de straat vermorzeld onder de wielen van een tientonner, maar ik zal me tenminste geamuseerd hebben.

Ik zal nooit begrijpen waarom mensen die zo’n recordbedrag winnen, beweren dat ze verstandig zullen omgaan met het geld. Waarom speel je dan mee? Vierendertig miljoen euro is voldoende geld om elke droom, hoe pervers die ook mag zijn, te laten uitkomen. Natuurlijk koop je er geen geluk mee, maar je kan het toch in de hand werken. Hier dus met dat geld.
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »

Anonymous Erwt

Gevoelens, net zoals mensen die er plezier in scheppen om anderen op te jutten, zijn meestal geen goeie raadgevers. Je hebt dan eens zot gedaan en dan is't back to the grind. Daar ben je ook vet mee. :-/

Daarbij, als je het allemaal houdt, dan kan je zo'n gebouw laten zetten zoals oom Dagobert en in je geld gaan zwemmen. :-D

Bij nader inzicht beweer je zelf ook dat je verstandig met je geld zult omgaan. Je enige follieke is dat gigantische speelveld voor Carcassonne.

Wat die "klassieke" antwoorden betreft, kan ik het wel begrijpen. Ik loop zelf niet na te denken over wat ik zou doen met 34 miljoen euro, Als dan een journalist je een microfoon onder je neus duwt, dan denk ik niet echt lang na en zeg het eerste dat in me opkomt. Dat, of ik scheep hem met een cliché af. (naar analogie met mijn reactie op andere onverwachte vragen.)  Blogger Nathalie

Ik weet niet wat ik zou doen met zo'n som geld.

Als 't iets minder is, kom je natuurlijk op dingen als beleggen en investeren enzo.

Maar met zo'n gigantische som ... tja, wat een foliekes kunt ge daar niet mee doen ? Ik denk dat ik toch zeker eens alle reizen zou maken waar ik zin in heb. En hoogstwaarschijnlijk dan nog zoveel mogelijk met Ryanair ofzo. Ik *kan* niet met geld smijten. Ik word misselijk als iemand zegt 200 euro uitgegeven te hebben voor een pulleke van één of ander merk.  Anonymous Erwt

Goh, 't is een groot bedrag, maar ik denk toch dat het met geld is zoals met harde schijven. Gelijk hoe groot de harde schijf is, vol raakt ze toch. Gelijk hoeveel geld je hebt, op raakt het toch. Toch zeker als je alles aan folliekes zou uitgeven.  Anonymous lilith

Ik zou direct een subtropisch zwemparadijs laten zetten, eigenlijk.

Yeah!  Anonymous bart

Voorbije maand won ik 25 euro ... dankzij Bertoli, die mijn aangekochte producten volledig terugbetaalde omdat Italie de match tegen Ghana had gewonnen.
Begin van een miljoen!!:))  » Een reactie posten