<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d29310713\x26blogName\x3dThe+pills+must+be+working.\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://thepills.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_BE\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://thepills.blogspot.com/\x26vt\x3d584163539906967170', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Tales from the Google.

Het internet is best wel een fantastische wereld om te vertoeven: je kan er aan de hand van enkele klikken in contact komen met vrouwen die hun doodgeboren foetus adoreren of vol afschuw zien hoe een man zijn ruggengraat breekt door zich anaal te laten nemen door een paard. Jawel, dat hebt u goed gelezen. In tijden van oorlog en kopstootgevende voetballers is er altijd de geruststellende gedachte dat het nog heel wat slechter en zieker kan.

We zitten nu al een goede maand allerhande nutteloze stukjes te schrijven die door een select groepje lezers worden gesmaakt. Het is mijn nederige bijdrage tot het wereldwijde web. Uit de statistieken van deze blog kan je enkele opmerkelijke weetjes afleiden. Eerst en vooral, en daarvoor ben ik haar ook dankbaar, komt een zeer groot deel van mijn publiek hier via Lilith terecht. Deze week is zelfs het merendeel een Criblezer. Een kleinere groep bestaat uit directe kennissen en dan is er nog het deel van mensen dat toevallig op deze blog is gestoten en al dan niet is blijven hangen.

Dat laatste deel is me een legertje perverten, zoals men kan afleiden uit de Googletermen die iemand op thepills doen belanden: “foto strak topje”, “mevrouw Buffon” en “blote buikjes” zijn maar enkele termen die een pukkelige dertienjarige heeft ingetikt in de hoop om goedkoop vlees te vinden. Ga weg, gespuis, je pietje-snok is hier niet gewenst! De man of vrouw die het antwoord zocht op de vraag “wat is een hartaderbreuk” wil ik doorverwijzen naar de dichtstbijzijnde cardioloog, als het al niet te laat is.

De vraag die zich natuurlijk nu stelt, is in hoeverre we het internetverkeer bewust kunnen omleiden naar deze site. Ik hou u in elk geval op de hoogte of ik dankzij “strakke topjes op blote tieten” meer lezers zal aantrekken.
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »

Anonymous lilith

Probeer "bekende tepels vlaanderen" eens. (y)

http://www.google.be/search?q=bekende%20tepels%20vlaanderen&hl=nl&lr=&start=30&sa=N  Anonymous Erwt

Deel 1, de eeuwige criticaster
Het internet is als graven naar ertsen en mineralen. Je moet vaak heel wat onzin doorploegen om iets interessants te vinden. Dit stukje commentaar bevestigt dat alleen maar.
Deel 2, tepelgemijmer
Spontaan denk ik aan de vele kleine drama's die zich ongetwijfeld al hebben afgespeeld in de harten van menig een afficionado van menselijk bloot op het moment dat ze tot het besef komen dat er op deze website helemaal geen bloot te vinden is.
Als dat geen stof tot nadenken is ,zeg!  Blogger Nathalie

De vraag is nu natuurlijk, hoe weet jij waar die mensen vandaan komen ? :p  » Een reactie posten